Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hiến đất làm đường ở xã Báo Đáp huyện Trấn Yên (Tiếng Dao)

14:36 | 13/06/2012 744 lượt xem