Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh giám sát tại huyện Văn Chấn

20:10 | 10/10/2018 304 lượt xem