Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giáo dục Yên Bái -1 năm nhiều dấu ấn

19:31 | 30/12/2018 195 lượt xem