Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gia đình văn hóa - Nền tảng xây dựng đời sống văn hóa

18:03 | 11/06/2018 200 lượt xem