Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Gia cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

17:27 | 17/11/2018 112 lượt xem