Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Động lực để đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo

18:10 | 09/06/2019 100 lượt xem