Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển HTX, tổ hợp tác tại huyện Văn Yên

19:21 | 27/05/2019 130 lượt xem