Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với các sở, ngành về tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công

20:10 | 10/10/2018 195 lượt xem