Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Đặng Văn Nguyên làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

19:19 | 22/04/2019 51 lượt xem