Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cựu chiến binh Yên Bái thi đua phát triển kinh tế

20:10 | 06/12/2018 88 lượt xem