Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cuộc thi "Hát mãi tên Người "

09:33 | 15/09/2018 334 lượt xem