Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công ty CP Thủy điện Thác Bà xây dựng văn hóa doanh nghiệp

19:42 | 17/09/2018 345 lượt xem