Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Công nghiệp Yên Bái - 1 năm nhìn lại

18:05 | 01/01/2019 139 lượt xem