Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyên mục 7 ngày An toàn giao thông số 1 tháng 11 năm 2018

18:02 | 03/11/2018 252 lượt xem