Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyển biến từ Nghị quyết 35 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch

19:50 | 03/02/2018 194 lượt xem