Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chuyển biến trong công tác Đảng tại các doanh nghiệp

19:40 | 04/06/2019 87 lượt xem