Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chương trình ca nhạc tiếng Mông Yên Bái số 1 tháng 2 - 2018

15:40 | 14/02/2018 1,108 lượt xem