Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chung tay phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em

19:17 | 19/11/2018 135 lượt xem