Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chăm sóc cải tạo tre măng Bát Độ

18:46 | 26/03/2018 425 lượt xem