Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

CCB thành phố Yên Bái tiên phong trong xây dựng nông thôn mới

20:01 | 05/12/2018 95 lượt xem