Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Cần cảnh giác trước hoạt động của “ Hội thánh Đức Chúa Trời”

19:23 | 08/05/2018 220 lượt xem