Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các HTX Nông - Lâm nghiệp góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương

20:08 | 03/10/2018 178 lượt xem