Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

5 tháng năm 2018, huyện Văn Yên thu ngân sách đạt 80% dự toán năm

19:09 | 05/06/2018 221 lượt xem