Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

118 năm thành lập tỉnh Yên Bái và những mốc son lịch sử

19:37 | 11/04/2018 886 lượt xem