Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

VOV.VN - Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Quán triệt tinh thần đó suốt chiều dài lịch sử, Đảng ta luôn dành sự quan tâm lớn đến công tác cán bộ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo đất nước hiện thực hóa khát vọng: Đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng 90 năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, công tác cán bộ luôn được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Qua triển khai các Nghị quyết, Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII (6/1997), Nghị quyết Trung ương 4 khóa X (1/2007) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI (5/2013) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến địa phương đã có những bước phát triển mới, có uy tín trước Đảng trước dân. Song vẫn còn “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tham nhũng, lãng phí… Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, bổ nhiệm người nhà, người cùng cánh hẩu vào các vị trí chủ chốt vẫn chưa bị đẩy lùi….” như nhận định tại các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII.

nhiem ky xii doi moi cong tac can bo cap chien luoc bai ban dung huong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh công tác cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. (Ảnh: Trọng Phú)

Từ nhận định này, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tập trung rất cao để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành hệ thống quy định, quy chuẩn, nguyên tắc, cách thức chấn chỉnh và đổi mới toàn diện về công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số một, và là nhiệm thường xuyên của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tại nhiều hội nghị, diễn đàn khác nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh: "Phải coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc thường xuyên của Đảng. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững”.

Với tinh thần coi công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, “là công việc gốc của Đảng”, trong nhiệm kỳ XII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành gần 130 văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác cán bộ như: Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Quy định 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Quy định 205 về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền trong công tác cán bộ; Quy định về “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Quy định số 98, về “Luân chuyển cán bộ…

Bà Phạm Thị Thanh Trà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, chưa có nhiệm kỳ nào Đảng ta tập trung cao độ cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, mà đặc biệt là công tác cán bộ với nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng như nhiệm kỳ này.

“Hoàn thiện thể chế cơ chế quan trọng, hướng mạnh vào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh và đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ và đồng thời chuẩn hóa cơ chế xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ làm cho công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ công khai, công tâm, minh bạch, chặt chẽ hơn và từng bước kiềm chế ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng chạy chức chạy quyền cũng như là biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ” - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Nhìn lại kết quả lựa chọn cán bộ từ Đại hội Đảng các cấp vừa qua, cũng như công tác chuẩn bị nhân sự cấp chiến lược cho Đại hội XIII tới đây, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Lần này, trong công tác cán bộ nhân sự, Đảng ta áp dụng rất nhiều điểm mới quan trọng so với các nhiệm kỳ trước, trong đó có quy định tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp uỷ, quy trình công tác nhân sự và đặc biệt là thực hiện giảm 5% số lượng cấp uỷ viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Qua thực hiện cho thấy cấp tỉnh giảm 6,2%, cấp huyện giảm 11,6%, cấp cơ sở cũng đã giảm 12,5% và qua đó góp phần giảm chi ngân sách hàng trăm tỷ đồng/năm. Điểm đáng chú ý dù giảm số lượng cấp ủy nhưng chất lượng lại tăng lên nhiều. Bởi chúng ta mở rộng dân chủ, tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong lựa chọn giới thiệu người tham gia cấp ủy, có sự thẩm định, giám sát của nhiều bên đối với công tác nhân sự.

"Đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên, cơ cấu độ tuổi, giới tính, ngành nghề lĩnh vực công tác đều có sự tiến bộ rõ rệt. Nguồn cán bộ quy hoạch khá dồi dào, trình độ được nâng cao, cơ bản đáp ứng được hội nhập và phát triển đất nước trong tình hình mới và sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ” - ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Rút kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước, tới đây nhân sự tham gia vào BCH Trung ương khoá XIII được tiến hành chặt chẽ hơn. Qua nhiều lần quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh, Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu và đưa vào quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khoảng 220 đồng chí. Việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành từng bước thận trọng theo quy trình chặt chẽ, dân chủ.

nhiem ky xii doi moi cong tac can bo cap chien luoc bai ban dung huong
5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng.

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng, trên cơ sở đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ này tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nhận định: Đây là kết quả của cả quá trình đổi mới công tác cán bộ một cách bài bản, đúng hướng trên tinh thần bám sát cương lĩnh, Nghị quyết, Điều lệ Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy các những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất năng lực kém, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển hóa trong nội bộ, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đây là một vấn đề rất quan trọng”.

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đã góp phần làm cho Đảng ta mạnh hơn, nhân dân tin tưởng và mong tại Đại hội XIII tới đây, các đại biểu sẽ phát huy hết trách nhiệm của mình để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng nhất là tinh hoa của Đảng, của dân tộc tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để lãnh đạo đất nước và nhân dân lập nên kỳ tích phát triển mới, bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng./.

Sỹ Lý/VOV1

Theo: https://vov.vn/

Tin mới hơn

uy ban bau cu tinh yen bai trien khai cong tac chuan bi bau cu dai bieu quoc hoi khoa xv va dai bieu hdnd tinh nhiem ky 2021 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

 Sáng 4/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh. Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.  

khoi to nam thanh nien bop co nu sinh lop 10 den tu vong

Khởi tố nam thanh niên bóp cổ nữ sinh lớp 10 đến tử vong

VOV.VN - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng (22 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “giết người”.

xuat khau khoi sac lam mo bong ma covid 19

Xuất khẩu khởi sắc làm mờ “bóng ma” Covid-19

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng tăng 23,2% so với cùng kỳ là mức tăng ấn tượng khi dịch Covid-19 vẫn đang gây tác động lớn đến hoạt động thương mại.

thu tuong chu tri hop ve cac du an cham tien do kem hieu qua cua nganh cong thuong

Thủ tướng chủ trì họp về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương

VOV.VN - Chiều nay, 3/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.

quyen luc mem cua viet nam tang hang sau mot nam chong dich covid 19

“Quyền lực mềm” của Việt Nam tăng hạng sau một năm chống dịch COVID-19

VOV.VN - Việt Nam tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng “quyền lực mềm” toàn cầu, từ vị trí 50 của năm 2020 lên bậc 47 trong xếp hạng năm 2021.

sang nay 43 viet nam khong co ca mac covid 19 moi

Sáng nay (4/3), Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 3/3 đến 6h ngày 4/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

hon 115 trieu nguoi mac covid 19 tren the gioi nhieu nuoc dna ghi nhan ca nhiem bien the moi

Hơn 115 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước ĐNÁ ghi nhận ca nhiễm biến thể mới

VTV.vn - Đến sáng 3/3, thế giới có trên 115,1 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,55 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

uy vien trung uong khong tai cu co the duoc xem xet bo nhiem chuc danh lanh dao trong chinh phu

Ủy viên Trung ương không tái cử có thể được xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo trong Chính phủ

VTV.vn - Ban Cán sự Đảng Chính phủ được Bộ Chính trị giao xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo trong Chính phủ.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
cai cach hanh chinh huong den su hai long cua doanh nghiep va nhan dan

Cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và nhân dân

VOV.VN - Những năm gần đây, Quảng Bình được đánh giá là tỉnh có môi trường đầu tư kinh doanh tốt. Địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từng bước giải quyết được tình trạng nhiều thủ tục rườm rà trước đây.

xa minh bao thanh pho yen bai duoc cong nhan xa nong thon moi kieu mau nam 2020

Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được công nhận xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020

Ngày 3/3/2021, UBND thành phố Yên Bái tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đây là xã thứ hai của Thành phố cũng như của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. 

sang nay viet nam co them 3 ca nhap canh mac covid 19

Sáng nay, Việt Nam có thêm 3 ca nhập cảnh mắc COVID-19

VOV.VN - Theo Bộ Y tế, 03 ca mắc mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Dương và Kiên Giang.

hai duong chinh thuc ket thuc cach ly xa hoi toan tinh

Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh

VOV.VN - 0 giờ hôm nay 3/3, tỉnh Hải Dương chính thức kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh, gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

no luc chuyen doi so trong nganh dien

Nỗ lực chuyển đổi số trong ngành điện

Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) đã chọn chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam” với mục tiêu tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị phù hợp quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất, kinh doanh (SXKD). Qua đó, tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng; phấn đấu đến hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (DN) số.

thu tuong chu tri phien hop chinh phu thuong ky thang 22021

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (2/3), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2021, tháng có Tết Nguyên đán Tân Sửu.

hoan thien the che dong luc cho dat nuoc cat canh

Hoàn thiện thể chế - động lực cho đất nước cất cánh

VOV.VN - Hoàn thiện pháp luật là nhu cầu thiết yếu trong bối cảnh nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập mạnh mẽ sâu rộng, toàn diện với thế giới.

duong pho hai duong vang lang nhu to trong nhung ngay cuoi cach ly

Đường phố Hải Dương "vắng lặng như tờ" trong những ngày cuối cách ly

Dân trí    Hết hôm nay (2/3), tỉnh Hải Dương sẽ kết thúc 15 ngày cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Những ngày cuối của đợt cách ly này, người dân vẫn hạn chế ra khỏi nhà, đường phố rất vắng vẻ.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại