Đài Phát thanh & Truyền hình Yên Bái
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2020 – 2025, HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG YÊN BÁI PHẤN ĐẤU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng con người là vấn đề cốt lõi

VOV.VN - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đặc biệt nhấn mạnh về nguồn lực con người, coi đó là động lực cốt yếu, đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh...

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII đã xác định đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, nhấn mạnh về nguồn lực con người, coi đó là động lực cốt yếu, là nội dung đột phá chiến lược để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là mục tiêu hướng đến năm 2045 đưa nước ta thành nước phát triển có thu nhập cao.

Góp ý vào nội dung này, nhiều chuyên gia cho rằng, xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, một yếu tố quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển chung, trong đó có thể chế cho sự phát triển toàn diện của con người.

gop y du thao van kien dai hoi xiii xay dung con nguoi la van de cot loi
Ông Nguyễn Viết Chức (Ảnh: Thi Uyên)

Ông Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa-Xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 là “Tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Tuy nhiên, Báo cáo Chính trị cũng nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong lĩnh vực xây dựng và phát huy nguồn lực con người. Đó là “vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm”, môi trường văn hóa xã hội tiếp tục bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tham nhũng, cực đoan.

Ông Nguyễn Viết Chức góp ý: “Vấn đề xây dựng con người là vấn đề cốt lõi. Không có con người thì làm sao xây dựng được đất nước. Lý luận thì con người là nhân tố quyết định. Nhưng về mặt thực tiễn, con người mà ganh đua, tham nhũng… thì sao giải quyết được. Văn hóa ở đây chính là con người, xây dựng con người phải đặt lên hàng đầu. Rất tiếc dự thảo lần này không nói rõ, nói mờ nhạt so với dự thảo lần thứ XII của Đảng”.

Đáng chú ý, Dự thảo Báo cáo Chính trị nhấn mạnh việc “Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển tài năng, trí tuệ, phẩm chất con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng của đất nước”.

GS, TSKH Phan Xuân Sơn, Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong bối cảnh chung của thế giới, Đại hội 13 của Đảng đề ra mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển (hoặc nước công nghiệp hiện đại) có thu nhập cao. Để có thể đạt được mục tiêu đó, yếu tố quyết định chính là xây dựng và phát huy được nguồn lực con người Việt Nam, làm cho con người Việt Nam được phát triển tự do, toàn diện, có đạo đức trong sáng, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

“Trên thế giới hiện nay xu hướng trong phát triển là phát huy được giá trị văn hóa, quyền lực mềm và thương hiệu quốc gia. Đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó đặt vấn đề con người là trung tâm, nếu không có con người làm trung tâm thì tất cả các mục tiêu đó không đạt được. Việc đặt con người làm trung tâm qua nhiều kỳ đại hội hiện đã đạt những thành tựu rất to lớn, giảm nghèo đa chiều hiện xuống dưới 3%. Đây là thành tích rất lớn có thể chúng ta không tưởng tượng được khi bước vào công cuộc đổi mới”, GS,TSKH Phan Xuân Sơn bày tỏ.

Trên cơ sở định hướng và yêu cầu đặt ra cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Đảng cũng chỉ ra một trong ba đột phá chiến lược là “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt….”.

Vấn đề then chốt của việc xây dựng và phát huy nguồn lực con người trong thời kỳ mới, chính là việc nhận thức rõ hơn vấn đề con người và con người của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Yêu cầu đặt ra là nhanh chóng hoàn thiện thể chế phát triển chung, trong đó có thể chế cho sự phát triển toàn diện “quyền con người”.

gop y du thao van kien dai hoi xiii xay dung con nguoi la van de cot loi
Ông Võ Khánh Vinh

Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Võ Khánh Vinh góp ý: “Phần đánh giá về 3 đột phá liên quan đến nhân lực rất ít. Vấn đề này liên quan chằng chịt với nhau, con người là liên quan đến nhân lực. Cho nên tôi kiến nghị trong định hướng chiến lược có một phần nhưng rõ hơn nữa. Đặc biệt trong con người, cái gì là cao nhất, đó là “quyền con người”. Chúng ta làm được nhiều cái nhưng còn đó những vấn đề rất lớn cần nêu. Trong đột phá, tôi đề nghị đảo thứ tự. Đột phá không phải “thể chế” trước mà “con người” trước. Con người là động lực, mục tiêu, nhân tố… Tại sao chúng ta không đưa “con người” - đột phá về nhân lực lên trước “thể chế”.

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”.

Bởi vậy, xây dựng và phát huy nguồn lực con người là động lực quan trọng, là yếu tố quyết định với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Đó cũng là công việc phức tạp đòi hỏi cách tiếp cận vừa khoa học, vừa thực tế, vừa thận trọng nhưng phải sáng tạo, quyết liệt. Chỉ có xây dựng, tạo ra môi trường, điều kiện phát triển tốt nhất cho con người mới có điều kiện để khơi dậy những sức mạnh to lớn, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ nặng nề của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới./.

Lại Hoa/VOV1

Theo: https://vov.vn/

Tin mới hơn

hoi thao cai thien moi truong kinh doanh phat huy loi the cac tinh mien nui phia bac

Hội thảo Cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy lợi thế các tỉnh miền núi phía Bắc

Ngày 24/11, tại thành phố Yên Bái, Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái, Quỹ Frendrich Naumann Foundation tổ chức Hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư nhằm phát huy lợi thế so sánh các tỉnh miền núi phía Bắc”.   Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn – Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; TS Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của 4 tỉnh: Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Yên Bái và hơn 20 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

yen bai tham du hoi nghi cap cao truc tuyen ve thanh pho thong minh nam 2020

Yên Bái tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến về thành phố thông minh năm 2020

Sáng nay Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam đã tổ chức hội nghị cấp cao trực tuyến về thành phố thông minh năm 2020 với 27 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước đã và đang có nhu cầu triển khai Đề án đô thị thông minh. Hội nghị cũng được kết nối với các chuyên gia đến từ các nước Malaysia và Thái Lan. Tại điểm cầu Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành có liên quan:

tinh yen bai tham du hoi nghi truc tuyen cua chinh phu ve cong tac xay dung hoan thien phap luat va thi hanh phap luat

Tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

Sáng ngày 24/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía tỉnh Yên Bái, dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.    

bi thu tinh uy do duc duy du dai hoi lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat tinh yen bai lan thu v nhiem ky 2020 2025

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Đức Duy-Bí thư Tỉnh uỷ, đồng chí Tạ Văn Long-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 140 đại biểu đại diện cho hơn 210.000 hội viên trong toàn tỉnh.

bo truong y te va nhung thay doi quyet liet theo yeu cau cua thu tuong

Bộ trưởng Y tế và những thay đổi quyết liệt theo yêu cầu của Thủ tướng

Dân trí: 5 lĩnh vực y tế được công khai thông tin để người dân có thể biết được giá cả và tự quyết định lựa chọn. Đây được coi như là cuộc “cách mạng” ra mắt của tân Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.

chinh thuc ban hanh huong dan tuoi nghi huu tu ngay 112021

Chính thức ban hành hướng dẫn tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2021

Dân trí: Trong điều kiện làm việc bình thường, tuổi nghỉ hưu của người lao động là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ, tính từ ngày 1/1/2021.

sua sgk tieng viet lop 1 sang tao tu cai sai chi cang them sai

Sửa SGK Tiếng Việt lớp 1: “Sáng tạo từ cái sai chỉ càng thêm sai”

VOV.VN - Đã có những phản hồi về tài liệu điều chỉnh SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều, sau khi cuốn sách này làm dư luận bức xúc vì “chi chít sạn”.

anh xem xet ke hoach kiem soat covid 19 bang he thong kiem soat phan cap

Anh xem xét kế hoạch kiểm soát Covid-19 bằng hệ thống kiểm soát phân cấp

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Anh mới đây thông báo, nước Anh sẽ kết thúc đợt phong tỏa toàn quốc vào ngày 2/12 tới và xem xét áp dụng hệ thống kiểm soát phân cấp theo từng khu vực.

Tin cũ hơn

[Xem thêm]
dieu chinh bo sung sgk tieng viet 1 lieu co nhat het san

Điều chỉnh, bổ sung SGK Tiếng Việt 1: Liệu có nhặt hết “sạn”?

VOV.VN - Câu chuyện về những sai sót của Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1- bộ sách Cánh Diều đến giờ vẫn thu hút sự chú ý của dư luận và gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn.

thu tuong neu van de hop tac ve vacine covid 19 tai hoi nghi g20

Thủ tướng nêu vấn đề hợp tác về vacine COVID-19 tại Hội nghị G20

VTV.vn - Đêm 21/11, Hội nghị G20 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng.

mien bac don 2 dot khong khi lanh trong tuan toi

Miền Bắc đón 2 đợt không khí lạnh trong tuần tới

VTV.vn - Đợt 1 chỉ mang đến cảm giác lạnh cho người dân ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất không quá 24 độ C còn đợt không khí lạnh thứ 2 vào cuối tuần sau sẽ có cường mạnh hơn.

dong chi tran quoc vuong thuong truc ban bi thu tiep xuc cu tri khu vuc phia tay cua tinh

Đồng chí Trần Quốc Vượng – Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc cử tri khu vực phía Tây của tỉnh

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV, sáng nay 21/11/2020 đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.    

viet nam duoc moi tham du g20 dau an thanh cong tu asean 2020

Việt Nam được mời tham dự G20 - Dấu ấn thành công từ ASEAN 2020

VOV.VN - Thành công nổi bật trong việc tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020 đã giúp Việt Nam trở thành khách mời đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh G20.

thuong truc ban bi thu tran quoc vuong chuc mung doi ngu nha giao tai xa tu le huyen van chan

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chúc mừng đội ngũ nhà giáo tại xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn

Chiều 20/11, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc mừng thầy và trò các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020). Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.    

dot pha chien luoc de vung kinh te soi dong nhat ca nuoc tang toc

Đột phá chiến lược để vùng kinh tế sôi động nhất cả nước tăng tốc

(Chinhphu.vn) - Dân số chiếm khoảng 18% nhưng đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách và khoảng 38% GDP cả nước, Đông Nam Bộ - vùng kinh tế sôi động nhất cả nước – sẽ còn phát triển hơn nếu giải quyết tốt bài toán kết nối vùng. Trong đó, giao thông luôn phải đi trước.

mien bac chuan bi don khong khi lanh

Miền bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Suckhoedoisong.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 19-29/11, không khí lạnh sau khi ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ, tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ, trời dần chuyển lạnh.

Phiên bản điện thoạiPhiên bản điện thoại