22:37 | 21/11/2021

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 21.11

Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 21.11
Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 21.11
Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 21.11
Rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 21.11

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/ra-soa-t-ca-c-truo-ng-ho-p-co-lien-quan-de-n-be-nh-nhan-covid-19-theo-thong-ba-o-kha-n-cu-a-ca-c-ti-nh-nga-y-2111-9844.html

In bài viết