11:44 | 28/10/2021

Tăng cường giám sát và kiểm soát dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tăng cường giám sát và kiểm soát dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Tăng cường giám sát và kiểm soát dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.
Tăng cường giám sát và kiểm soát dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/tang-cuong-giam-sat-va-kiem-soat-dich-covid-19-trong-thoi-gian-thuc-hien-nghi-quyet-128-cua-chinh-phu-9649.html

In bài viết