22:44 | 26/10/2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ( 26/10/2021 )

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ( 26/10/2021 )

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yeu-cau-ra-soat-cac-truong-hop-lien-quan-den-benh-nhan-covid-19-theo-thong-bao-khan-cua-cac-tinh-26102021-9633.html

In bài viết