21:13 | 23/10/2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 23 10 2021

Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 23 10 2021
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 23 10 2021
Yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh ngày 23 10 2021

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yeu-cau-ra-soat-cac-truong-hop-lien-quan-den-benh-nhan-covid-19-theo-thong-bao-khan-cua-cac-tinh-ngay-23-10-2021-9616.html

In bài viết