13:01 | 17/10/2021

Yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái.

Yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái.
Yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái.
Yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát người về/đến từ vùng có dịch tại các địa phương giáp ranh với tỉnh Yên Bái.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yeu-cau-tang-cuong-kiem-tra-kiem-soat-nguoi-veden-tu-vung-co-dich-tai-cac-dia-phuong-giap-ranh-voi-tinh-yen-bai-9564.html

In bài viết