11:44 | 24/07/2021

Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.
Yên Bái yêu cầu rà soát, báo cáo số lượng công dân của tỉnh tại Hà Nội có nguyện vọng trở về địa phương.

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-yeu-cau-ra-soat-bao-cao-so-luong-cong-dan-cua-tinh-tai-ha-noi-co-nguyen-vong-tro-ve-dia-phuong-8814.html

In bài viết