17:04 | 22/07/2021

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/tinh-uy-yen-bai-chi-dao-tiep-tuc-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-chong-dich-benh-covid-19-8789.html

In bài viết