11:00 | 06/05/2021

Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Ủy ban bầu cử tỉnh Yên Bái công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo từng đơn vị bầu cử
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX
Danh sách chính thức ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/danh-sach-chinh-thuc-ung-cu-vien-dai-bieu-hdnd-tinh-yen-bai-khoa-xix-8210.html

In bài viết