09:29 | 19/09/2013

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

Số: 1199/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH YÊN BÁI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1199/QĐ-UBND

Yên Bái,  ngày  11 tháng  9  năm 2013

 

           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái

 

 
 

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 66/BC-SNV ngày 06 tháng 9 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Hội Đá quý tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội – tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Hội tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan về lĩnh vực Hội hoạt động.

Hội Đá quý tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Đá quý tỉnh Yên Bái và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                               

- TT. Tỉnh uỷ;                                                                                   

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 4 QĐ;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC.

 

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Duy Cường

 

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/quyet-inh-ve-viec-cho-phep-thanh-lap-hoi-a-quy-tinh-yen-bai-2321.html

In bài viết