08:45 | 19/09/2013

1202/QĐ-UBND

12/09/2013


UBND TỈNH YÊN BÁI
BCĐ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN " CHÍNH SÁCH THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBCCVC TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2013-2016"

Số: 1194/ QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 11 tháng 9 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016”


TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH
THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBCCVC TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12 tháng 9 năm 2006 của BTV Tỉnh uỷ về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái;
Căn cứ Quyết định số 1132 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án "Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016";
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016” gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Tổ trưởng
2. Ông Trần Văn Thân, Trưởng phòng Chính sách, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ- Tổ phó.
3. Bà Nguyễn Thị Bảo, Trưởng phòng Đào tạo Sở Nội vụ- Tổ phó.
4. Bà Hoàng Thị Biền, Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ- Thành viên.
5. Ông Trần Hải Long, Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh- Thành viên.
6. Ông Trần Thanh Chương, Trưởng phòng Văn hoá xã hội, Sở Kế hoạch và đầu tư- Thành viên.
7. Bà Hà Thị Bàn, Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản, Sở Tư pháp- Thành viên.
8. Bà Kim Thị Chuyên, Chuyên viên phòng Kế hoạch và quản lý ngân sách, Sở Tài chính- Thành viên.
9. Ông Phạm Duy Quang, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Thành viên.
10. Bà Ngô Hồng Hạnh, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Yên Bái- Thành viên.
11. Ông Trần Văn Hiển, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế- Thành viên.
12. Ông Sa Huy Hoàng, Chuyên viên phòng Chính sách Dân tộc, Ban dân tộc- Thành viên.
13. Ông Trần Văn Cẩn, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và đào tạo- Thành viên.
Điều 2. Chế độ làm việc của Tổ công tác giúp việc
1. Tổ Công tác giúp việc có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và các nhiệm vụ có liên quan trong việc xây dựng chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Tổ Công tác giúp việc do Tổ trưởng phân công.
3. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC. TRƯỞNG BAN


(Đã ký)


PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Ngô Thị Chinh

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/1202q-ubnd-2319.html

In bài viết