15:26 | 19/03/2013

CHỈ THỊ Số: 02/CT-UBND Tỉnh Yên Bái

Về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Tỵ 2013 và tổ chức tốt kế hoạch trồng rừng năm 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/CT-UBND

                            Yên Bái, ngày 16  tháng 01 năm 2013

                                                           

CHỈ THỊ

Về phát động  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Quý Tỵ 2013 và tổ chức tốt kế hoạch trồng rừng năm 2013

 

 
   

 

Thực hiện Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều năm qua, các cấp, các ngành, đơn vị, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Rừng trồng đã phát huy tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Năm 2012, toàn tỉnh Yên Bái đã trồng được 15.017 ha rừng các loại, đạt 101% kế hoạch. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2012, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ngay từ những ngày đầu của năm 2013 này, các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần làm tốt công tác vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất lâm nghiệp năm 2013.

Tập trung chỉ đạo trồng rừng vào vụ Xuân hè và vụ Hè thu, đảm bảo rừng trồng trong khung thời vụ tốt nhất để rừng trồng thực sự có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch 15.000 ha rừng của năm 2013, trong đó riêng vụ Xuân Hè phấn đấu trồng đạt từ 65% kế hoạch trở lên.

Đẩy mạnh công tác rà soát, thống kê, phân loại rừng và đất lâm nghiệp làm cơ sở lập đề án và phương án giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

Tổ chức thực hiện tốt việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ quản lý.

2. Vào dịp đầu Xuân, các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây và tổ chức Tết trồng cây lần thứ 53 đầu Xuân Quý Tỵ năm 2013.

Thời gian đồng loạt tổ chức Tết trồng cây nhân dịp đầu Xuân tại các cơ quan, đơn vị; các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 18 tháng 2 năm 2013 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ). Đối với huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu và các xã vùng cao thượng huyện thuộc huyện Văn Chấn, do điều kiện thời tiết, khi tổ chức Tết trồng cây phải đảm bảo tỷ lệ sống cao, không trồng ồ ạt lấy phong trào, nếu không đủ điều kiện, không tổ chức trồng cây gây lãng phí.

          3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn mình quản lý, xác định địa điểm trồng cây, chọn loài cây trồng phù hợp với điều kiện sinh thái theo hướng đa dạng, ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao.

          4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, phòng kinh tế thành phố, thị xã phối hợp với Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, các Công ty Lâm nghiệp, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc tổ chức Tết trồng cây và triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng vụ Xuân Hè tại địa phương.

          5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan cần chuẩn bị kế hoạch vốn, hướng dẫn kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý nhà nước về lâm nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong bảo vệ và phát triển vốn rừng năm 2013.

          6. Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, động viên kịp thời các tổ chức cá nhân điển hình, tiên tiến để mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

          7. Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái chuẩn bị địa điểm và các điều kiện cần thiết để đón Lãnh đạo tỉnh tham dự Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu Xuân Quý Tỵ năm 2013 trên địa bàn thành phố vào ngày 18 tháng 2 năm 2013 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý  Tỵ).

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn tỉnh có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện tốt Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kế hoạch trồng rừng năm 2013, đặc biệt là kế hoạch trồng rừng vụ Xuân Hè. Báo cáo kết quả Tết trồng cây, trồng rừng của các địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28 tháng 02 năm 2013 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;

- Hội cựu chiến binh tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;

- Lưu HC, NLN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

(Đã ký)

 

 

    

Hoàng Xuân Nguyên


KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG TỈNH YÊN BÁI NĂM 2013

(Kèm theo Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày  16 tháng  01  năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

ĐVT: ha

            Hạng mục

Tổng số

T.phố Yên Bái

Huyện Văn Yên

Huyện Yên Bình

Huyện Lục Yên

Huyện Trấn Yên

Huyện Văn Chấn

Huyện Trạm Tấu

Huyện Mù Cang Chải

 

A- Tổng diện tích trồng rừng

15.000,0

144,0

2.630,0

2.700,0

2.100,0

2.400,0

3.500,0

806,0

720,0

 
 

1- Trồng mới

7.626,0

 

2.000,0

500,0

200,0

400,0

3.000,0

806,0

720,0

 

2- Trồng lại sau khai thác

7.374,0

144,0

630,0

2.200,0

1.900,0

2.000,0

500,0

0,0

0,0

 

Chia theo loài cây: - Quế

2.700,0

 

1.500,0

 

 

500,0

700,0

 

 

 

                 - Keo các loại

6.744,0

144,0

1.000,0

1.800,0

1.100,0

1.000,0

1.700,0

 

 

 

                 - Cây LN khác

5.556,0

 

130,0

900,0

1.000,0

900,0

1.100,0

806,0

720,0

 

Trong đó: Công ty lâm nghiệp

500,0

 

 

250,0

 

150,0

100,0

 

 

 

B- Dự kiến Trồng rừng vụ xuân

10.000,0

100,0

1.750,0

1.800,0

1.400,0

1.600,0

2.300,0

550,0

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/chi-thi-so-02ct-ubnd-tinh-yen-bai-1996.html

In bài viết