14:24 | 27/05/2024

Yên Bái công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023

Yên Bái công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023
Yên Bái công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023
Yên Bái công bố kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2023

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/yen-bai-cong-bo-ket-qua-khao-sat-danh-gia-nang-luc-canh-tranh-cap-so-ban-nganh-va-dia-phuong-nam-2023-15368.html

In bài viết