18:23 | 28/09/2023

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/ubnd-tinh-yen-bai-chi-dao-tap-trung-ung-pho-va-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-14012.html

In bài viết