15:48 | 04/04/2022

Lời kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lời kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lời kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19
Lời kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Đường dẫn bài viết: https://yenbaitv.org.vn/loi-keu-goi-van-dong-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-10846.html

In bài viết