Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình ra quân làm đường giao thông nông thôn

20:00 | 05/12/2018 290 lượt xem