Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình – Miền đất sơn thủy hữu tình

20:37 | 09/11/2017 527 lượt xem