Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh

11:04 | 12/10/2011 856 lượt xem