Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

11:41 | 06/10/2018 162 lượt xem