Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái: Tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập

18:29 | 11/01/2019 51 lượt xem