Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái tiên phong thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

20:19 | 02/04/2019 181 lượt xem