Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sơ kết Dự án "Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm học 2018 - 2019"

20:00 | 05/12/2018 83 lượt xem