Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sẵn sàng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17:34 | 31/03/2019 83 lượt xem