Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019

18:45 | 02/09/2018 174 lượt xem