Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái quan tâm chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật

18:35 | 03/12/2018 213 lượt xem